Valná hromada klubu 04/2014 | TC Gejzírpark Karlovy Vary

Valná hromada klubu 04/2014

 Usnesení z valné hromady klubu TCG Karlovy Vary, konané dne 9.4.2014 v restauraci GEJZÍR 

-         VH zvolila mandátovou a návrhovou ve složení:  J.Kučera, T. Vylita, Z. Kulík

-         Mandátová komise konstatovala, že TCG má k 31.12.2013...99.. řádných členů (splněny čl. povinnosti) s možností volit, tzn. pro usnášení schopnost k  přijetí usnesení  je nutná přítomnost min.  33  členů. Přítomno 18 členů, VH dle Stanov není usnášení  schopná.

Přítomní se však dohodli (jednohlasně), že VH přesto proběhne k odsouhlasení nezbytných dokumentů k chodu klubu, nemůže však řešit závažná rozhodnutí klubu.

-         VH bere na vědomí zprávu o činnosti v roce 2013 přednesenou předsedou klubu F.Fišerem 

-         VH konstatuje, že v roce 2013 bylo dosaženo v hospodaření klubu zisku ve výši 112,8 tis.Kč a  rozhodla, že vytvořený zisk z hospodaření za rok 2013 bude použit na snížení neuhrazených ztrát minulých roků

-         VH schvaluje výši členských příspěvků pro rok 2014 shodnou s lety předešlými:

 - dospělí ........…………………………..3500,-Kč

- důchodci (muži od 62 a ženy od 57)..... 2600,-Kč

 - zkrácené hraní (do 15,00 h.) .....……....2200,-Kč

                        - dorost, studenti,      …. ..........…....….  1200,-Kč

                        - žactvo .........…………………………....800,-Kč

                        - děti do 10 let …………………………  500,-Kč

 - základní člen. příspěvek (nehrající nebo osvobozený člen)………..200,-                

-   VH schvaluje další členské povinnosti:

- pronájem skříňky .........………………………....200,-Kč 

- VH schvaluje, že v letošní sezóně bude opět brigádnická povinnost (s ohledem na nutnost rychlé přípravy dvorců ve vhodném) nahrazena úhradou u mužů 500,-, u žen a dorostenek 250,-Kč, u žactva 150,-Kč. Za tyto finanční prostředky se uhradí příprava kurtů formou práce najatých profesionálů na základě „Dohody o provedení práce“.

- hrací hodina (60min.) stojí v klubu:............ ....160,-Kč v čase 8,00-15,00 a o sobotách a nedělích a  200,-Kč v čase 15,00-20,00

- pokud půjde člen klubu hrát s nečlenem, uhradí nečlen 1/2 ceny dvorce,  u čtyřhry poměrnou část dvorce  

-         VH schvaluje návrh rozpočtu na rok 2014  tak, jak byl předložen - vyrovnaný

-         VH schvaluje plán činnosti klubu pro rok 2014

-         VH bere na vědomí zprávu revizní komise o kontrole účetnictví klubu

-         VH schvaluje kooptaci MUDr. Kirchnera do VV TCG za odstupujícího Ing. Glückseliga (v průběhu roku přestěhování do Prahy)

Diskuze:  

-         Kučera vysvětlil systém pomoci ČTS klubům a ukončení finanční pomoci zrušením ČTSV (snížený předpoklad příjmu v návrhu rozpočtu na rok 2013)

-         Diskuze k vypořádání zisku vytvořeného v účetnictví za rok 2013. Formulaci do usnesení vysvětlil F.Fišer

-         Proběhla diskuze k současnému stavu žádosti klubu o koupi pozemků tenisového areálu. Odpovídal F.Fišer

 

Valná hromada ukládá výboru klubu:

-         Do 15.5. bude na klubové vývěsce zveřejněna zpráva revizní komise k účetnictví za rok 2013

-          

 

 

 Návrhová komise:       Ing. Záviš Kulík  v.r.  …………………........................

 

PhDr. Tomáš Vylita   v.r.  .......................................

 

Jan  Kučera  v.r.    …………....................................

 

Přepis jednatel klubu J. Kučera  

 

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneři: