Valná hromada klubu 04/2015 | TC Gejzírpark Karlovy Vary

Valná hromada klubu 04/2015

 Usnesení z valné hromady klubu TCG Karlovy Vary, konané dne 16.4.2015 v  restauraci GEJZÍR 

-         VH zvolila komisi mandátovou a návrhovou ve složení:  B. Kykal, Z. Kulík, J.Kučera

-         Mandátová komise konstatovala, že TCG má k 31.12.2014...95.. řádných členů (splněny čl. povinnosti) s možností volit, tzn. pro usnášení schopnost k  přijetí usnesení  je nutná přítomnost min.  32  členů. Přítomno 24 členů, VH dle Stanov není  usnášení  schopná.

Po půl hodině se přítomní dohodli (jednohlasně), že VH přesto proběhne k odsouhlasení nezbytných dokumentů k chodu klubu, nemůže však řešit závažná rozhodnutí klubu.

-         VH bere na vědomí zprávu o činnosti v roce 2014 přednesenou předsedou klubu F.Fišerem 

-         VH schvaluje roční účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2014 a rozhodla, že vykázaná ztráta ve výši 165.052,22 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.  

-         VH schvaluje výši členských příspěvků pro rok 2015 shodnou s lety předešlými:

 - dospělí ........…………………………..3500,-Kč

- důchodci (muži od 62 a ženy od 57)..... 2600,-Kč

 - zkrácené hraní (do 15,00 h.) .....……....2200,-Kč

                        - dorost, studenti,      …. ..........…....….  1200,-Kč

                        - žactvo .........…………………………....800,-Kč

                        - děti do 10 let …………………………  500,-Kč

 - základní člen. příspěvek (nehrající nebo osvobozený člen)………..200,-                

-   VH schvaluje další členské povinnosti:

- pronájem skříňky .........………………………....200,-Kč 

- VH schvaluje, že v letošní sezóně bude opět brigádnická povinnost (s ohledem na nutnost rychlé přípravy dvorců ve vhodném počasí) nahrazena úhradou u mužů 500,-, u žen a dorostenek 250,-Kč, u žactva 150,-Kč. Za tyto finanční prostředky se uhradí příprava kurtů formou práce najatých pracovníků na základě „Dohody o provedení práce“.

- hrací hodina (60min.) stojí v klubu: 160,-Kč v čase 8,00-15,00 a o sobotách a nedělích a  200,-Kč v čase 15,00-20,00

- pokud půjde člen klubu hrát s nečlenem, uhradí nečlen 1/2 ceny dvorce,  u čtyřhry poměrnou část dvorce  

-         VH schvaluje návrh rozpočtu na rok 2015  tak, jak byl předložen – vyrovnaný. V případě, že nebude dosaženo uvedených výnosů, bude nutno upravit i výdaje.

-         VH schvaluje plán činnosti klubu pro rok 2015

-         VH bere na vědomí zprávu revizní komise o kontrole účetnictví klubu

Diskuze:  

-         Kučera vysvětlil postup úpravy-změny Stanov obč. sdružení na spolek, které budou předloženy na podzimní mimořádné VH tak, aby byly zaregistrovány u Krajského soudu do konce roku 2015.

-         Fišer vysvětlil další postup reorganizace klubu po uskutečnění koupě tenisového areálu od města  

-         JUDr. Fišer upozorňuje na katastrofální stav pánské šatny. Doporučuje jednání o této záležitosti s majitelem.

-         Ing. Kulík se dotázal na budoucí provoz lehké haly

-         JUDr. Fišer upozorňuje, že nejsou na webových stránkách zveřejněny usnesení z VH klubu, zápisy ze schůzí výboru a ani průběžné výsledky sportovní činnosti

 

Valná hromada ukládá výboru klubu:

-         Řešit stav v pánské šatně vč. event. údržby klubu (baterie ve sprchách, vymalování, odstranění plísní, pravidelný úklid ve sprchách) z vlastních zdrojů   

-         Zveřejňovat usnesení z VH, pravidelně zápisy ze schůzí výboru, výsledky ze závodní činnosti a turnajů na webových stránkách

 

 

 Návrhová komise:       Ing. Záviš Kulík  v.r.  …………………........................

 

Ing. Bedřich Kykal   v.r.  .......................................

 

Jan  Kučera  v.r.    …………....................................

 

Přepis jednatel klubu J. Kučera  

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneři: