Valná hromada klubu 04/2016 | TC Gejzírpark Karlovy Vary

Valná hromada klubu 04/2016

 

Usnesení z valné hromady Tenisového klubu TC Gejzírpark Karlovy Vary, konané dne 13.4.2016 v  restauraci GEJZÍR 

-     VH schválila předsedajícím schůze MUDr. Jana Kirchnera

-     VH schválila navržený program VH (viz příloha)   

-     VH zvolila komisi mandátovou a návrhovou ve složení:  J.Kučera, MUDr.M.Cheníčková, H.Samková

-     Mandátová komise konstatovala, že TC Gejzírpak má k 31.12.2015-  85 řádných členů s hlasem rozhodujícím. Pro to, aby byla VH usnášení schopná, je nutná účast 1/3 členů (dle čl.3, odst.2 stávajících stanov), to je min. 29  členů. Přítomno 27 členů, VH dle Stanov není  usnášení   schopná.

Přítomní se dohodli (26 hlasy), že VH přesto proběhne a bude pokračovat korespondenční metodou do 26.4.2016, aby mohla dojít k rozhodnutí o přijetí nových Stanov klubu - spolek.  

-     VH bere na vědomí zprávu o činnosti v roce 2015 přednesenou předsedou klubu F.Fišerem 

-     VH bere na vědomí, že roční účetní závěrka je prodloužena do 30.6.2016 (daňový poradce)

-     VH schvaluje výši členských příspěvků pro rok 2016 (za člena klubu se rozumí všichni členové, kteří v r. 2015 splnili členské povinnosti – členský či udržovací poplatek nebo byli výborem osvobozeni). Letos noví členové nebudou přijímáni (přechodně):

  • dospělí ........………………………….. 500,-Kč  
  • dorost, studenti,      …. ..........….. 1200,-Kč (dvorce bude hradit klub)
  • žactvo .........………………………….  800,-Kč              
  • děti do 10 let ………………………… 500,-Kč    
 
-   VH schvaluje další členské povinnosti:
  • pronájem skříňky .........………………………....200,-Kč 
  • hrací hodina (55min.) stojí v areálu TCG 160,-Kč do 15,00hod. a 180,-Kč od 15,00hod., členové budou hradit polovinu (dle Dohody o podmínkách vzájemné spolupráce ) a budou se řídit novým Hracím řádem v areálu (viz příloha).
  • pokud půjde člen klubu hrát na svou objednanou hodinu s nečlenem, musí toto oznámit při úhradě dvorce.   
-     VH schvaluje návrh rozpočtu na rok 2016  tak, jak byl předložen – vyrovnaný. V případě, že nebude dosaženo uvedených výnosů, bude nutno upravit i výdaje.
-     VH schvaluje plán činnosti klubu pro rok 2016
-    VH bere na vědomí, že není možné dokončit revizní komisí revizi účetnictví klubu z důvodu přesunutí účetní závěrky za rok 2015 do 30.6.2016   
-     VH  občanského sdružení Tenisový klub TC Gejzírpark Karlovy Vary rozhodla transfor- movat o.s.  na spolek Tenisový klub TC Gejzírpark, z.s.
-     Ke dni účinnosti transformace se členi o.s. Tenisový klub TC Gejzírpark Karlovy Vary stávají členy spolku Tenisového klubu TC Gejzírpark, z.s., se všemi z toho vyplývajícími právy a povinnostmi (seznam členů od 18 let ke dni 1.4.2016  je uložen v tištěné podobě v archivu klubu)
-    VH schvaluje předložené Stanovy spolku  Tenisového klubu TC Gejzírpark, z.s. doplněné o připomínky JUDr. J. Fišera po jejich předložení …25 hlasy  +         hlasy formou korespondenční (viz prezenční listina)
-     VH rozhodla o prodloužení funkčního období stávajícího výboru a předsedy klubu Františka Fišera do příští řádné VH, která bude svolána nejpozději do 10.12.2016 a na níž budou zvoleny nové řídící orgány klubu dle nově přijatých Stanov spolku. 
 
Valná hromada ukládá výboru klubu:
-      předložit Krajskému soudu k zaevidování schválené Stanovy spolku Tenisový klub TC Gejzírpark, z.s.
-      VH ukládá výboru do 30.6. dokončit roční účetní závěrku klubu za rok 2015 a zveřejnit ji na webu klubu
-      VH ukládá revizní komisi dokončit kontrolu neprodleně po předložení závěrky a její výsledek zveřejnit na webu klubu
-      VH ukládá VV svolat do 10.12.2016 řádnou VH spolku k volbě  nových řídících orgánů klubu dle nově přijatých Stanov spolku. 
 
Návrhová komise:  
 
 MUDr. Margita Cheníčková     ..........................................................
 
 Hana Samková      ...............................................................................
 
 Jan  Kučera      …………...........................................
 
 
Předsedající VH:  
        
MUDr. J. Kirchner …………………………………..   
 
 

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneři: